Make your own free website on Tripod.comגילבהל יתרחב יפויה ליבשב םתס הככ זא
קפואה תארקל תינוכמה
? ילו
גימצ ןיא וליפא יל
ינפל תודמועש תויעב המכ
גיצהל תונורתפ יפלאו

ימצע תא יתרפי'צ יפויה ליבשב םתס הככ זא
קמועב דלוקוש הזיא
אימצהל ידכ ןורגה
ינפל שוגיר לש תועש המכ
ימצעל םישדוח יפלאו

ףרוטמ ינקירפא םורד בצקב םואתפ הככו
ףעיב תופלוח ונרבעל תוצרופ ןה

יח הזמ יתאצי יפויה ליבשב םתס הככ זא
תויעב ףלא הזיא
ייח תא וררימש
ןהל יתיכיחש תוקד המכ
!!! ייללא ,וכלי ןה יתמו

אהי המ יפויה וה יפויהו
ךילע אהי
דוע עדנ אל רמגיתשכו
ונייח וארי ךיא
ךירחא

םתס הככ זא
יפויה ליבשב