.ןושארה המובלא תא ןייטש ידע הטילקה 2000-2003 םינשב
......תויונחב בורקב .םיטסקט 5 םובלאל םורתל דובכה תא יל היה


Make your own free website on Tripod.com

עגתשה תיכה לעב
ןמדלפ וקיש:ןחל

הריכמל לכהו עגתשה תיבה לעב
עדוי התאש המ לכ תא
הריגמב םימישרתב רמוש אוה
עמוש אוה
ריחמב הברמל הכחמ
ריעה לכב לייטמו אצוי ולש ןועגשה

עגושמ
שארב הכמ לבק
ןכסמ היהת
שוערפ היהת
ךמצע תא רוכמת ףוסב
ךתוא עגשמ ףסכה יכ

הרטשמל וארקת עגתשמ תיבה לעב
האמ לעב תיב לענ
הרצהמ תאצל ךירצש אוה
ערפתמ אוה
ריקב ףורגא קפודו
! ! !( רכמנ)
ריעה לכב לייטמו אצוי ולש ןועגשה

עגושמ
שארב הכמ לבק
ןכסמ היהת
שוערפ היהת
ךמצע תא רוכמת ףוסב
ךתוא עגשמ ףסכה יכ

ןושיל ךלה ןורי
ןייטש ידע :ןחל

ןושיל ךלה ןורי
םדנ ולוכ םלועהו
ורוא תא םעמע חריה
םדרנ ןוריש דע

לודגה םלועה תורצמ דחפת לא
לכה תא רדסת ךדיל ןאכ אמא
ריאת שמשהש דע ןש ןורי ןש
ריעהל ךתוא עשרה באזל ןתא אל

ןשית דלי ןשית
םלועה לע רומשת רבכ אמא
רקשכ ךתוא הסכת
םחשכ ךתוא קבחת
רכומ ריש דוע ךל רישת
הלילה ףוס דע
רחמ דע

ןושיל ךלה ןורי
תכלמ קספ ןמזהו
יתיא דימת התא
תכלוה אל אמא

ןטק דוע התא הרקי המ דחפת לא
ןמזמ רבכ םינשי בודהו הבובה
םילחי בצעהש דע ןש ןורי ןש
םילעה תחימצ דע תכלשה ףוסל דע

ןשית דלי ןשית
םלועה לע רומשת רבכ אמא
רקשכ ךתוא הסכת
םחשכ ךתוא קבחת
רכומ ריש דוע ךל רישת
הלילה ףוס דע
רחמ דע

ןושיל ךלה ןורי
הנומת ומכ אפק םלועהו
זוחאל קר יל ןת
הנטקה ךדיב
עקשתש דע
הנישה תוזוחמב

שארמ תלצנתמ
ןמדלפ וקיש:ןחל

ךלש תשמושמה השיגה
ךל הכחמ
םינוויכה לכמ התוא סרופ
ךתוא ףטוש הזו
ךתוא ףדור

הטמל ךלש תשבושמה תויפשה
ךל הכחמ
םינוויכה לכל התיא הרוי
ךב הרוי הזו
ךל באוכ

רשגה לעמ ךתוא ףוחדל
ריקל ךתוא קיבדהל
רסמ'ת שארל ךל סינכהל
שארה ותוא
ריכמ התא
קנח דע ךתוא קבחל
הזמ ךתוא ררחשל
רתוול וא
ררחתשהל
הז תא ךל דיגהלו

ךלש תפשפושמה דיה
ךל הכחמ
םינוויכה לכל התיא ףילצמ
ךב ףילצמ הזו
ךתוא ףיעמ

הטמל ךלש תפיוזמה תמאה
ךל הכחמ
םינוויכה לכל התיא רקשמ
ךמצעל רקשמו

רשגה לעמ ךתוא ףוחדל
ריקל ךתוא דימצהל
רסמ'ת שארל ךל סינכהל
שארה ותוא
ריכמ התא
קנח דע ךתוא קבחל
הזמ ךתוא ררחשל
רתוול וא
ררחתשהל
הז תא ךל דיגהלו

דימתמ רתוי וישכע תטרחתמ
ינאש המ לע שארמ תלצנתמ
ינאש המ
דיגהל תדמוע

ךלש תרצובמה הריטה
הטמל ךל הכחמ
םינוויכה לכמ התוא םסוח
ךתוא םסוח הזו
ךתוא קפוד


יילותב גלש
ןמדלפ וקיש:ןחל


ןטקה רפכב יתייה הפי הדלי
ןגל ךרדה תא םסח גלשה
רוקה יעצפ תא שביי חלמה
רופחדה ינפמ שיבכב יתרהזנ

שיבכה יתרבע
ןגל יתעגה
דלי םש יתשגפ
ןטק דלי
ביבא יתרבע
תדלומוי רחמ
תדעור ינאו םינפב יל םח

ןאכ ינא וישכע יתייה הפי הדלי
ןבלה גלשה לע ינאו דליה
תוריהז אישב להנתה לכה
תוריהמב סמנ גלשה


שיבכה יתרבע
ןגל יתעגה
דלי םש יתשגפ
ןטק דלי
ביבא יתרבע
תדלומוי רחמ
תדעור ינאו םינפב יל םח
יב בהאתת
ןמדלפ וקיש:ןחל
תורושק םיידיב אסכה לע בש
הלימ יל רמאת לא הפה תא חתפת
תוחאה ינאו הלוחה ןאכ התא
הלימג ילופיטב וישכע ונחנאו

לתפתהל ךישמת זירקב התא םא
ךלומ דומעא קר ינאו
לכתסאו דומעא
קעוצ התא ךיא
דמוע התא ךיא
לפונ התאש דע

ןולחה ןוויכל ררגית וישכע
ץצורתמ ןומה בוחרה תא הארת
ןולבה התאו הכיסה ינא
ץצופתתש דע םיקחשמ וישכעו

לבוס יאדו התא הנהנ ךניא םא
ךרעצב ףתתשא קר ינאו
לכתסאו רעטצא
סעוכ התא ךיא
ןשי התא ךיא
לבוס התא ךיא

יב בהאתת
בהאתת