Make your own free website on Tripod.com
>


ינועבצ ךכ לכ עונלוק טרס
ינאו התא קר בהזמ ךסמ לע
קנעה לגלגב םירה תבכרב
קחשמה קר הז

שגרמ ךכ לכ עונלוק טרס
שבוכ חתמה ונינפל אישה
תירורפא הרידב ריעה עצמאב
טירסתה קר הז

טרס אל םה םייחה
דמלנש יאדכ
תרחא ךרד וזיא
דבל - דחיב
תרגסמ ירחא תרגסמ
טרס

דחוימ ךכ לכ עונלוק טרס
דחאל םיכפוה דחיב ונינש
יילא תעגה ךילא יתרזח
יאמבה תוארוה

יתימא ךכ לכ עונלוק טרס
יתוא תיארשכ ךב יתיארש
קיפסמ אל ןמזהו הצור אל לוכי אל
קיפמה ילוקיש

טרס אל םה םייחה
דמלנש יאדכ
תרחא ךרד וזיא
דבל - דחיב
תרגסמ ירחא תרגסמ
טרס

תוצר תויבותכה רמגנ טרסה
תוצצופתמ תובשחמה םינפב
רוזחל לוכי אל תאצל ןכומ אל
רואה קלדנו דרי ךסמה