Make your own free website on Tripod.com


ינא הנה
בל המש אל איה המל
םיידי יתצחר
בהוא אוהש ומכ

הביגמ אל איה לבא
רדחהמ תאצוי קר
תעדוי אל ינאו
רדסב אל יתישע המ

הטימב רוקמ תדעור תבכוש ינא
ותוא תאנוש
התוא תבהוא

ינא הנה
הניבמ אל איה המל
סוכה תא יתרבש
הנווכב אל

תקתוש איה לבא
יל הנימאמ איה
תדחפמ ינאו
יללגב ודרפיי םהש

הטימב רוקמ תדעור תבכוש ינא
ותוא תאנוש
התוא תבהוא

ינא הנה
השוב בורמ תדחופמ
םיימשב הלגמ
השדח םיבכוכ תצובק