סירה של נייר

Make your own free website on Tripod.com

ריינ לש הריס
רהנה דרומב
המידק תרהוד
רהה לע הפיקשמ

ןוויכ תדבאמ
ןופיס לע ינאו
ררחשל השקתמ
ןונמתה תזיחא

בצקב ףצש
ברקתמ ןוסא
בצע ןיאו החמש ןיא
באכ קר שי
רבשנש לג ךות לא קסרתמ םולחשכ
קפס לצ רתונ אל
ריינ לש הריס לע

ריינ לש הריס
רקה ףרוחב
דריש דרבה
רבד הב ריתוה אל

הליחתמ העיקשה
הלוע שמש לומ לא
רותסמ תשקבמ
הליצב תוסחל

בצקב ףצש
...ברקתמ ןוסא

ריינ לש הריס
רזכא סונייקואב
עוגרו בוטשכ םג
רכינ עורה

חולמה םיה לומ
חונל יתרצע
עגר דועל תונהל
חורה לש המוחמ

.... בצקב ףצש

ריינ לש הריס
רצק עגר דועב
םילוויאה ןורחא
רמגנש ןיבי םג

וישכע חוכשל שי
וילגו םיהמ
ביבסמ טיבהל
בהז לש םיגד לע