Make your own free website on Tripod.com

וירפקיד ודרנואיל לש הצלוח יל ינקת אמא
קנע ךכ לכו הפי ךכ לכ אוה
תרחא הצלוח ףא אלו וזה הצלוחה תא הצור ינא
קזח ייתומטפב קיזחי אוה
טרסהמ איהה ומכ תויהל הצור ינא אמא

?םוחה ךל הלע ?יתדלי הרק המ
םיללכ תעבוק הווצמ תב ליג הדלי
םולחב תאזכ הצלוח ילבקת אל
םילימ רצוא הזכ תדמל הפיאו

וירפקיד ודרנואיל לש הצלוח יל ינקת אמא
וילא יתוא דימצמ אוה
הנוזה תי'גני'גה תא אלו יתוא קר הצור אוה
ויסנכמ תא חתפי אוה
הניפסה תא יליבשב עיבטיו

!המידק ,ןושיל יכל הדלי
ילבקת אבאמ הצור תאש המ
אמאל םירבדמ אל הככ
ילש אוה ודרנואיל