Make your own free website on Tripod.com

הבהא רישל תוביס יל ןיא
רבד וחיכויש תונותנ תודבוע ןיא
רופיצ ומכ ריואל תוקרזנ םילימה
רשב ומכ הרזח תולפונו

הבהא רישל תווקת יל ןיא
תרומרמצל םיקיפסמ תושגר ןיא
בלה הבוגל דע לדגש ץעה
תרוסנ ומכ הרזח לפונ

ץנ לש םיינרופיצב רופיצה תא חק
ץעה תא רסנו רוסמה תא חק
קשנה תא ןעט
אבצה ילענ
הבהא ריש דוע אל

הבהא רישל תויפיצ יל ןיא
ןלוכ תא אולכל ידכ םיקיפסמ םיבולכ ןיא
ךב תעגל וחלשנש יידי
ןווכמ הבור ומכ ךיניעב וארנ


ץנ לש םיינרופיצב רופיצה תא חק
ץעה תא רסנו רוסמה תא חק
קשנה תא ןעט
אבצה ילענ
הבהא ריש דוע אל


>