Make your own free website on Tripod.comהלחתהב היהש ומכ שממ בוצע ףוסה
הריגמב יובח רתונ יוהד םוליצ
ערו בוט ומכ יושנ גוז ומכ
ער ךכ לכ

עיבתש הלימ הראשנ אל
עיתפמב הבזכא תאזכ
הקד הנחבא
הכורא הקד ךות
הלימ םירמוא אלו
הלימ םירמוא אל

הלחתהב היהש ומכ שממ בוצע ףוסה
הרזחב ךתועיבצ תא חקית
הרורצ הרצ ברק םלה ומכ
הרק אל המ

עיצהל הטימ הראשנ אל
עיצהל המ ןיא יל אל םגו
הרוגש תוסייפתה
הריבש תדוקנל דע
הלימ םירמוא אל
הלימ םירמוא אל


הלחתהב היהש ומכ שממ בוצע ףוסה
ארונ וישכע םרוצ אוהה לוקה
הרירב ןיא ומכ לרוג ומכ קר
הרצק דיה

עיגהל הביס הראשנ אל
עיזא ךילע אל יאדו
הרצק החישב
הרזח הסיטה לכ
הלימ םירמוא אל