Make your own free website on Tripod.com


םינפה תא יל הארמ תא
רדחה רואל םיאתמש רופיאב
םייתניב
םייתשו תחא
רדסב לכהו

םיידיה תא יל הארמ תא
ראשה לכל תיסחי הנוכנה תיוזב
םייתניב
םיידיה אשונ
רדוסמ

לכה תא יל הארמ תא
לודג דעו ןטקמ
הניש אלל תולילב םג
הנשי דימת תא
םוקמב תדמוע דימת
ךתוא האור ינאש עגרב
םולחל הביס לכ ןיא
ריכמ ןמזמ ינא הז תא
ריעה לכב הפיה ימ יל תרמוא אל תא

ימצע תא יל הארמ תא
יתבשחשמ רורב רתוי
רשפאש
רשואמ הכ
תאבש הדותו לק רתוי וישכע

לכה תא יל הארמ תא
לומתאמו רחממ
רוא ילב םימיב םג
רוזיאב דימת תא
םוקמב תדמוע דימת
ךתוא האור ינאש עגרב
םושנל לוכי ינא
ריכמ ןמזמ ינא הז תא לבא
ריעה לכב הפיה ימ יל תרמוא אל תא