Make your own free website on Tripod.com


חוכה תא הרזח יחקולב
ךלשמ טעמ יל קנעה
חונה חורהמ רוקהמ דערת לא
ךחור ךותמ

טקשה תא הרזח יחקולב
יליבשב טעמ אנ בשקה
תטעושה היחה תוכישנמ קעצת לא
יללגב אלו

טקשבש םילילצה
לבוי רבכ דבאש יפויה
תרזוחש תועט לע בושחת לא
לבאתת לאו
יתבאש חוכה תא
הרזח דימ יתחקלו
דחפת לא
ארית לא

תוומה תא הרזח יחקולב
ילעמ הקד דוע ןכר
תבאוכ דוע איה םא םג הכממ הכבת לא
ילא תצק ךייח

ךייח תא הרזח יחקולב
ךימעטמ תונהל הקד דוע קר יל ןת
הרזח רוזחת זאו
דחפת לא
דערת לא
ארית לא